Kallelse till Årsmöte 2016

In Öregrunds racerklubb by Sebastian

ÖRK kallar härmed till årsmöte den 17 mars kl. 19.00 på Strandhotellet, Öregrund.

1 Fastställande av röstlängd
2 Fråga om mötet är korrekt utlyst
3 Godkännande av föredragslista
4 Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet
5 Val av protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet
6 Styrelsens verksamhetsberättelse 150101-151231
7 Styrelsens förvaltningsberättelse 150101-151231
8 Revisionsberättelse för tiden 150101-151231
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Medlemsavgift för 2017
11 Verksamhetsplan och budget för 2016
12 Val av styrelse
a, Val av fyra (4) ledamöter för en tid av två (2) år
b, Val av suppleant 1 på två (2) år
13 Val av revisorer
a, Val av två revisorer för en tid av ett (1) år
b, Val av en revisorssuppleant för en tid av ett (1) år
14 Val av valberedning
a, Val av två personer till valberedningen för en tid av ett (1) år, varav en som ordförande
15 Behandling av förslag från styrelsen samt inkomna motioner.
16 Övriga frågor
17 Mötets avslutande