Kallelse till ÖRK årsmöte 1 april 2017

In Öregrunds racerklubb by Sebastian

Kallelse till årsmöte i Öregrunds Racerklubb 2017

Tid: Lördagen den 1 april kl 14.00

Plats: Grepen Marin, Öregrund

 

§ 1 Fastställande av röstlängd

§ 2 Fråga om mötet är korrekt utlyst

§ 3 Godkännande av föredragslista

§ 4 Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet

§ 5 Val av protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 160101-161231

§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse 160101-161231

§ 8 Revisionsberättelse för tiden 160101-161231

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Medlemsavgift för 2018

§ 11 Verksamhetsplan och budget för 2017

§ 12Val av styrelse

a, Val av ordförande på en tid av två (2) år

b, Val av fyra (4) ledamöter för en tid av två (2) år

c, Val av suppleant 1 på två (2) år

§ 13 Val av revisorer

a, Val av två revisorer för en tid av ett (1) år

b, Val av en revisorssuppleant för en tid av ett (1) år

§ 14 Val av valberedning

a, Val av två personer till valberedningen för en tid av ett (1) år, varav en som ordförande

§ 15 Behandling av förslag från styrelsen samt inkomna motioner.

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötets avslutande